MCC

အဖွဲ့ဝင်အသင်းတော်များမှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား – Saya Saw Patrick Loo Nee

မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ၏ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး သာသနာ့ခရီးတွင် အတူတကွ ပူးပေါင်းပါဝင်လျက်ရှိသော အဖွဲ့ဝင်အသင်းတော်များမှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား

Saya Saw Patrick Loo Nee

President, Self-Supporting Kayin Baptist Mission Society