MCC

အဖွဲ့ဝင်အသင်းတော်များမှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား – Mr. Alex D. Ratnam

“ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား”

============

မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ၏ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး သာသနာ့ခရီးတွင် အတူတကွ ပူးပေါင်းပါဝင်လျက်ရှိသော အဖွဲ့ဝင်အသင်းတော်များမှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား

………………………………………………………………

Mr. Alex D. Ratnam

Former President, St.Gabriel’s Church Union (Congregational)