MCC

Public Relations Committee

Purpose

မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ ကောင်စီ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ကော်မတီသည် အသင်းတော်များ၏ အရေးအရာများ၊ နိုင်ငံတော်နှင့် ဆက်သွယ် ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း များ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးများကို အသင်းတော်နှင့် လူမှုဝန်းကျင် အကျိုးအလို့ငှာ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နေသော ကော်မတီဖြစ်ပါသည်။

Plans

  1. Cooperating and Collaborating with member churches and regional councils of churches
  2. Cooperation with interfaith organizations, local and international Christian Religious Organizations.

Committee Members

WordPress Tables Plugin