MCC
မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ၏ လူငယ်ဌာနတွင် Chair Person အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော သိက္ခာတော်ရဆရာ မရန်ခွန်ဆန်၏ သမိုင်းကြောင်းဝေမျှခြင်းများကို မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူး၍ တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ၏ လူငယ်ဌာနတွင် Chair Person အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော သိက္ခာတော်ရဆရာ မရန်ခွန်ဆန်၏ သမိုင်းကြောင်းဝေမျှခြင်းများကို မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူး၍ တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။